Агроіндрустрія України

Результати застосування PROVEOSTAR на соєвих бобах

Результати застосування PROVEOSTAR на соєвих бобах
22813 ПЕРЕГЛЯДІВ

Застосовуючи препарат PROVEOstaг ми не тiльки пiдтримуємо рiст кореневої системи, а й за допомогою збільшення розташування стручкiв над поверхнею грунту – суттєво зменшуємо втрати врожаю. Стручки coї, що розмiщуються надзвичайно низько, комбайн не в змозi зiбрати, в результатi це призводить до розтрiскування стручкiв та втрати насiння, що безпосередньо знижує рiвень врожайностi. Фермери цiнують здатнiсть засобу пришвидшити процес регенерацї пошкоджених рослин пiсля застосування гербiцидiв. У випадку його спiльного застосування iз гербiцидами вiн знижує стресовi чинники, що можуть спричинити розвиток уповiльнення росту. Своє виправдання отримує i застосування стимуляцiї у фазу тривалого росту. Саме в цей перiод поява rрунтової посухи може пригальмувати рiст та змiнити розподiл асимiлятiв мiж органами, що проявляється на кiнцевому врожаї. «PROVEOstar» також сприяє i галуженню рослини. Рекомендується повторювати листаве пiдживлення у фазi вiд початку цвiтiння до росту стручкiв, коли пiдтримується процес утворення бiлкiв. 

Збiльшення урожайностi coї при обробцi посiвiв рiдким добривом PROVEOstar, 0,3 л/га у фазу утворення першого справжнього листка склало 0,27 т/га, що бiльше вiд контролю на 14%. За дворазової обробки добривом посiвiв coї прирiст становив 0,41 т/га порiвняно з контролем на 21%.

Автор: agroindustry.info

© 2020 agroindustry.info

Мої відео